01-Elektrik Elektronik - page 3

Ýzole edilmemiþ kablo
uçlarý, tek damar
yalýtýmlý
Ateþleme
kablosu fiþi
Su sýzdýrmaz
geçmeli baðlantý
sistemi
Sigorta tutucu
Gövde
Ýzole edilmiþ
kablo ucu
Ýzole edilme-
miþ kablo ucu
Konfeksiyon
kablo ucu
Makaronlu sýkýþtýr-
malý kablo uçlarý
Kablo uçlarý
Lehimli
baðlayýcý
Taþýt hatlarý
MWF - 05/05 - 06262_TR - ©
Kablo Uçlarý ve Geçmeli Sistemler
Sýkma pensesi
izoleli kablo uçlarý için
Art.-Nr. 0714 107 111
Sýkma pensesi
izolesiz kablo uçlarý için
Art.-Nr. 0714 107 107
Sýkma pensesi
Ateþleme kablolarýnýn onarýmý için
Art.-Nr. 0714 107 118
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...54
Powered by FlippingBook